Za każde wydane 5 000zł netto na sklepie pandagadety.pl otrzymasz markową walizkę Puccini o wartości 300zł. Zamówienia łączą się ze sobą. Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2022r.


Regulamin promocji PANDA GADŻETY

 1. Regulamin określa zasady promocji obowiązującej w sklepie internetowym https://pandagadzety.pl/, prowadzonym przez „Kamil Sikora Foxstudio”, z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Broniewskiego 3, 43-200 Pszczyna („FOXSTUDIO”).
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepu internetowego https://pandagadzety.pl/.
 3. Promocja obowiązuje przy zakupie towarów udostępnionych w ramach sklepu internetowego https://pandagadzety.pl/.
 4. W ramach promocji każda osoba, która w czasie jej trwania dokona w sklepie internetowym https://pandagadzety.pl/ sumarycznie zakupu towarów na łączną wartość co najmniej 5.000 zł netto otrzyma walizkę podróżną przeznaczoną na cele promocyjne za 1 grosz („promocja”/„akcja promocyjna”).
 5. Walizki podróżne przeznaczone na cele promocyjne przekazywane będą do klientów chronologicznie według kolejności „kto pierwszy ten lepszy”.
 6. Walizki podróżne przeznaczone na cele promocyjne przekazywane będą do uprawnionych klientów wraz z zamówieniem generującym przekroczenie wartości wskazanej w pkt 4, chyba że klient najpóźniej w ciągu 4h od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia sprzeciwi się na dodanie do złożonego zamówienia walizki podróżnej przeznaczonej na cele promocyjne za 1 grosz. Alternatywnie FOXSTUDIO zastrzega sobie prawo do przekazania według własnego wyboru walizki podróżnej przeznaczonej na cele promocyjne po zakończeniu akcji promocyjnej.
 7. Liczba walizek podróżnych przeznaczonych na cele promocyjne jest ograniczona.
 8. Na wypadek wyczerpania się walizek podróżnych pierwotnie przeznaczonych przez FOXSTUDIO na cele promocyjne, FOXSTUDIO poczyni starania celem zastąpienia walizek podróżnych pierwotnie przeznaczonych na cele promocyjne innymi równoważnymi, o ile będzie to możliwe.
 9. Po wyczerpaniu wszystkich możliwych walizek podróżnych przeznaczonych na cele promocyjne FOXSTUDIO poinformuje klientów poprzez wiadomość mailową lub poprzez zniesienie niniejszego Regulaminu ze strony https://pandagadzety.pl/ – co równoznaczne będzie z zakończeniem promocji.
 10. W razie wyczerpania się ilości walizek podróżnych przeznaczonych na cele promocyjne, FOXSTUDIO nie ponosi odpowiedzialności wobec klientów którzy spełnili wymagania promocji, gratyfikujące ich do otrzymania walizki podróżnej, jednak zostaną poinformowani o wyczerpaniu ilości walizek podróżnych przeznaczonych na cele promocyjne, a także FOXSTUDIO nie jest zobowiązane do wydania innego towaru, jego równoważności lub zapłaty odszkodowania.
 11. Wobec towarów nabytych od FOXSTUDIO i objętych promocją obowiązuje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez pandagadzety.pl dostępny pod adresem: https://pandagadzety.pl/regulamin/
 12. Wobec danych przetwarzanych przez FOXSTUDIO w związku z prowadzoną promocją oraz sprzedażą towarów obowiązują zasady przetwarzania danych osobowych wyrażone w ramach Polityki Prywatności, dostępnej do zapoznania się pod adresem: https://pandagadzety.pl/polityka-prywatnosci/
 13. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://pandagadzety.pl/regulamin/
 14. FOXSTUDIO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lud odwołania promocji z przyczyn niezależnych od FOXSTUDIO, które będą uniemożliwiać lub utrudniać prowadzenie promocji na warunkach pierwotnie założonych.
 15. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia za pośrednictwem danych kontaktowych udostępnionych pod adresem: https://pandagadzety.pl/.
 16. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 17. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 18. Akcja promocyjna obowiązuje od 11 października 2022 r. do 31 marca 2023 r..

PANDA