Regulamin

1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłania wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrotu produktu oraz zasady odstąpienia od umowy.

1.2. Właścicielem marki Pandagadzety, domeny www.Pandagadzety.pl oraz usług świadczonych w imieniu Pandagadzety, jest Kamil Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Kamil Sikora Foxstudio” z siedzibą w Pszczynie przy ul. Broniewskiego 3, 43-200 Pszczyna, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Pszczyna, NIP: 638-169-25-92, REGON: 241469517, rachunek bankowy nr : 83 1050 1315 1000 0092 3058 6266 prowadzony przez Bank – ING Bank Śląski.

1.3. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie internetowej www.Pandagadzety.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), zwany dalej „Kodeksem”.

1.4. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Pandagadzety.pl dostępny pod adresem www.Pandagadzety.pl,

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1219 ze zm.),

c) Foxstudio – sprzedawca – Kamil Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Kamil Sikora Foxstudio” z siedzibą w Pszczynie przy ul. Broniewskiego 3, 43-200 Pszczyna, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Pszczyna, NIP: 638-169-25-92, REGON: 241469517,

d) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Klientem może być również osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat – wyłącznie w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Pandagadzety.pl,

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Pandagadzety.pl,

o) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Pandagadzety.pl, polegająca na umożliwieniu zainteresowanemu Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

1.5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Pandagadzety.pl polegają na:

a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie Zamówienia,

b) kontakcie z Pandagadzety.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,

c) prowadzeniu Newslettera,

d) dodatkowym płatnym znakowania Produktu.

1.6. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Zasady przesyłania wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu firmy Foxstudio oraz marki Pandagadzety.pl są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie foxstudio.eu.

2.2. Foxstudio dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług firmy Foxstudio. Nadesłana wycena ważna jest przez okres 14 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania przez Foxstudio. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 § 1 Kodeksu.

2.3. Foxstudio zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

3. Warunki składania zamówień

3.1. Do realizacji zamówienia Foxstudio przystąpi wówczas gdy:

a) Klient prześle wiadomość e-mail, poprzez sklep internetowy lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia dotyczącymi danego produktu (m.in. wypisaną rozmiarówka, wybraną odzieżą wraz z krojami, kolorystyką, wielkością nadruków, umiejscowieniem nadruków) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania (w przypadku znakowania sitodrukiem, termotransferem, haftem komputerowym, folią flex, flexem lateksowym niezbędne są pliki graficzne zapisane wektorowo),

b) Klient przekaże następujące dane: 1) imię i nazwisko/nazwę/firmę Klienta; 2) adres zamieszkania/siedziby (kod pocztowy, miasto, ulica, nr lokalu); 3) Nr NIP w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą , 4) adres doręczenia produktu, 5) aktualny i prawidłowy numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego,

c) W przypadku znakowania Produktu Klient zaakceptuje sposób  i ułożenie znakowania na Produkcie.

d) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie i zostanie ona zaksięgowana na rachunku bankowym Foxstudio. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych warunków, określonych w ppkt 3.1. a) b) c) i d) jest niemożliwe.

3.2. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia wszystkich przesłanek określonych w ppkt 3.1. Jeżeli termin realizacji nie został podany to przyjmuje się następujące ramy czasowe trwania w zależności od rodzaju produktu i znakowania:

a) Produkty nieznakowane do od 3 do 7 dni roboczych,

b) Produkty znakowane do od 7 do 14 dni roboczych.

Foxstudio zastrzega możliwość wydłużenia terminów realizacji w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Foxstudio.

3.3. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie

3.4. Foxstudio nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 10 dni roboczych.

3.5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Foxstudio w formie wiadomości e-mail z poziomu domeny foxstudio.eu lub Pandagadzety.pl.

3.6. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości  e-mail, o której mowa w wyżej wskazanym ppkt 3.5.

3.7. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, kiedy zamówienie dotyczy usługi znakowania, z zastrzeżeniami określonymi w ppkt 3.12. – 3.16.

3.8. Dostawa zamówionych produktów lub usług odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, będących stroną trzecią. Firma kurierska zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez Foxstudio, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu ich nadania. Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie uprawnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska zastrzega sobie prawo ich niezrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku niezrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji. Klient obowiązany jest do uwzględnienia powyższych warunków dostawy podczas dokonywania zakupu.

3.10. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany produkt w przeciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu 1 miesiąca będą utylizowane z brakiem możliwości ich odbioru.

3.11. Klient składając zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie, w tym autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Foxstudio, celem wykonania usługi – nadruku, graweru lub haftu. Foxstudio nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytuły naruszenia ww. praw autorskich.

3.12 Z zastrzeżeniem ppkt 3.14. i 3.15. poniżej, wyłącznie Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli Klient w tym terminie prześle na piśmie na adres Foxstudio oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu – jego stosowanie nie jest obowiązkowe). Termin 14 dni jest liczony od daty zawarcia Umowy ustalonej według zasad określonych w pkt 3 ppkt 3.1. i 3.6 Regulaminu, a do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.

3.13. Z zastrzeżeniem ppkt 3.14. poniżej, w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu w trybie i terminach, wskazanych w ppkt 3.12. powyżej, Foxstudio w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz Klienta może być zmieniony jedynie za wyraźną zgodą Klienta.

3.14. Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy obejmującej dostarczenie Klientowi usługi:

a) znakowania produktu (taki produkt traktowany jest jako specjalne zamówienie, nieprefabrykowane, na specjalne zamówienie) – nie przysługuje,

b) produkt jest produktem nierotującym (produkt zakupiony przez Foxstudio na specjalne zamówienie Klienta) – nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ppkt 3.12. powyżej, Foxstudio wykonał w całości zamówioną przez Klienta usługę za wyraźną zgodą Klienta i po poinformowaniu go przez Foxstudio o utracie prawa do odstąpienia od umowy w wyżej wskazanych przypadkach.

3.15. W przypadku gdy Klient składając zamówienie zgłosił żądanie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi przez Foxstudio do chwili odstąpienia od umowy.

3.16. Postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z zastrzeżeniem powyższego i w celu rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości, za nabycie nieposiadające dla Klienta charakteru zawodowego uznaje się każde nabycie co do którego Klient w elektronicznej wiadomości dodatkowej do Foxstudio przed zawarciem Umowy lub najpóźniej w ciągu 3 godzin od zawarcia Umowy złoży stosowne oświadczenie, iż nabycie to nie ma charakteru zawodowego.

3.17. Faktury pro forma jak i faktury VAT wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail (w formacie PDF).

3.18. Foxstudio oferuje bezpieczne płatności na Stronie internetowej.

4. Zasady składania reklamacji

4.1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w zakresie niepoprawnie wykonanego zamówienia w terminie 14 dni od odebrania Produktu. W celu złożenia reklamacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje@foxstudio.eu lub wystosować odpowiednie pismo na adres korespondencyjny Foxstudio. W wiadomości e-mail lub w piśmie musi znaleźć się pełny opis reklamowanego produktu wraz z dokładnym opisem czego dotyczy reklamacja. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w zdaniu poprzednim.

4.2. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 15%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.

4.3. Odpowiedź na reklamacje Klienta zostanie wysłana w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, Foxstudio w informacji przekazanej Klientowi, który wystąpił z Reklamacją, określi przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

4.4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował pracownik Działu Obsługi Klienta Foxstudio.

4.5 Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzoną odzież reklamową. Część Produktów, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

4.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez pracownika Działu Obsługi Klienta wykonana zostanie naprawa reklamowanego Produktu, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie.

4.7. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego znakowania na odzieży w przypadku, gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze Klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością składu oraz właściwości materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących).

4.8 W przypadku powierzania towaru Klienta do oznakowania, Foxstudio zastrzega sobie możliwość uszkodzenia do 2 szt. w przypadku zamówienia do 50 sztuk, oraz 2% uszkodzenia z łącznej liczby sztuk w przypadku zamówienia powyżej 100 sztuk, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Klient akceptuje podwyższone ryzyko związane z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.

4.9 Foxstudio zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% mniejszej ilości sztuk względem pierwotnego zamówienia. Jest to podyktowane ryzykiem uszkodzenia znakowanej odzieży po kalibracji maszyn do konkretnego zamówienia. Brakujące sztuki zostaną uwzględnione w korekcie do faktury, a zwrot płatności zostanie przesłany na rachunek bankowy Klienta.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia przekazuje Foxstudio do przetwarzania dane osobowe. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędnym warunkiem zawarcia Umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej.

5.2. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem Strony internetowej jest Foxstudio. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Foxstudio wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.5. niniejszego Regulaminu, zgodnie z RODO oraz z przepisami krajowymi wydanymi na podstawie RODO. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Klientów stanowią art. 6 ust. 1 lit. b, c i lit. f RODO, a w przypadku Newslettera art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5.3. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Klienta dokonywane jest wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione, i będą zachowane w poufności i nieujawnione innym Podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Klient ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania,  

e) przenoszenia danych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli zdaniem Klienta naruszane są jego prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,

g) wniesienia skargi na Foxstudio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Klient  uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

5.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.Pandagadzety.pl

6. Ochrona praw własności intelektualnej

6.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.Pandagadzety.pl stanowią własność Foxstudio lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

6.2. Zabronione jest w każdej formie i w każdy sposób kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów (w tym: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.Pandagadzety.pl, w tym ich udostępnianie i rozpowszechnianie w Internecie bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Foxstudio lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

Klientowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na stronie Sklepu internetowego www.Pandagadzety.pl wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

6.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania tekstu, grafiki, logotypu, ikony, obrazu, zdjęcia, pliku audio, wideo, pliku z danymi, prezentacji, programu oraz wszelkich innych danych) ze strony Sklepu internetowego www.Pandagadzety.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

6.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Foxstudio lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tych naruszeń.

7. Warunki techniczne świadczenia usług

7.1. Do korzystania ze Strony internetowej wymagane są: dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej) oraz aktywny adres e-mail Klienta.

7.2. Strona internetowa może zawierać dokumenty w formacie PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Na Stronie internetowej mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.

7.3.  Foxstudio zapewnia świadczenie usługi za pośrednictwem Strony internetowej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7.4. Zamknięcie przeglądarki internetowej Klienta może spowodować usunięcie danych przesłanych za pośrednictwem Strony internetowej. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Klienta.

8. Zakaz Dostarczania przez Klienta treści bezprawnych

Zakazane jest umieszczanie za pośrednictwem Strony internetowej przez Klienta bezprawnych treści, w szczególności:

  1. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  2. naruszających prawa osób trzecich,
  3. obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej,
  4. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  5. treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,
  6. treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły,
  7. wzorów do których nie maja praw autorskich, w tym tekstów, grafik, logotypów, ikon, obrazów, zdjęć oraz wszelkie inne danych.

9. Odpowiedzialność. Siła wyższa

9.1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności wynikającej z Umowy, o ile jest ona wynikiem okoliczności siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych, działania przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemie, kwarantanny, mobilizacja, lockdowny, ograniczenia czasowe lub terytorialne w przemieszczaniu się lub w postaci zaburzeń o charakterze prywatnym, związanym z zapewnieniem nieprzerwanych dostaw Produktów bądź realizacji Zamówienia, jak przerwy w dostawie prądu i innych czynników eksploatacyjnych, przerwy w dostawie Internetu lub połączeń cyfrowych, jeżeli bez ich dopływu realizacja Umowy jest znacząco utrudniona lub niemożliwa, przerwy w dostawie Produktów, materiałów i części składowych Produktów zaistniałe z przyczyn niezależnych od Foxstudio, awarie systemu, nieprawidłowy, zaburzony lub zatrzymany proces migracji danych dot. Produktów.

9.2. Strona, u której powstała przeszkoda w wypełnieniu obowiązków wynikających z Umowy jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu lub ustąpieniu okoliczności opisanych w pkt. 9.1.

9.3. Jeśli okoliczności opisane w pkt 9.1. nie ustaną lub niemożliwym będzie określenie momentu ustania tychże okoliczności, każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i wówczas żadna ze Stron nie będzie miała prawa żądać od drugiej Strony rekompensaty

10. Postanowienia końcowe

10.1. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia w firmie Foxstudio oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

10.2. Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: www.Pandagadzety.pl/regulamin/. Z powyżej wskazanej strony Internetowej Klient może pozyskać, odtwarzać i utrwalać treść niniejszego Regulaminu. Na żądanie Klienta Regulamin jest nieodpłatnie wysyłany pocztą elektroniczną Klientowi. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Foxstudio, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach roboczych od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Foxstudio zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Korzystanie przez Klienta z usług Foxstudio po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

10.3. O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na Stronie internetowej pod adresem: www.Pandagadzety.pl/regulamin/ gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji Regulaminu.

10.4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu oraz z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Foxstudio, o której mowa w niniejszym Regulaminie, w których stroną, będzie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.) będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Foxstudio. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Klientem a Foxstudio, jest prawo polskie.

10.5. Foxstudio nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, jak również za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych. Foxstudio nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony internetowej z przyczyn niezależnych od Foxstudio. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Foxstudio jest uprawnione całkowicie zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Strony internetowej na czas niezbędny do usunięcia powstałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

10.6. Foxstudio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. Sądem właściwym dla rozstrzygania praw niniejszego regulaminu będzie sąd właściwy dla siedziby Foxstudio.

10.8. Regulamin obowiązuje od dnia 11.01.2019 r.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………………..,

(miejscowość i data)

…………………………….…

  (Imię i nazwisko Klienta – Konsumenta)

………………………………

           (Adres zamieszkania)

Kamil Sikora Foxstudio                  

ul. Broniewskiego 3,            

43-200 Pszczyna

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja niżej podpisana/-y ……………………………, informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej dnia …………………… z Kamil Sikora Foxstudio.

……………………………………

                     (Data i podpis Klienta – Konsumenta)