Regulamin

1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłania wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrotu produktu oraz zasady odstąpienia od umowy.

1.2. Właścicielem marki Pandagadzety, domeny www.Pandagadzety.pl oraz usług świadczonych w imieniu Pandagadzety, jest Kamil Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Kamil Sikora Foxstudio” z siedzibą w Pszczynie przy ul. Broniewskiego 3, 43-200 Pszczyna, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Pszczyna, NIP: 638-169-25-92, REGON: 241469517, rachunek bankowy nr : 83 1050 1315 1000 0092 3058 6266 prowadzony przez Bank – ING Bank Śląski.

1.3. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie internetowej www.Pandagadzety.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), zwany dalej „Kodeksem”.

1.4. Definicje:

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Pandagadzety.pl dostępny pod adresem www.Pandagadzety.pl,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1219 ze zm.),
 3. Foxstudio – sprzedawca – Kamil Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Kamil Sikora Foxstudio” z siedzibą w Pszczynie przy ul. Broniewskiego 3, 43-200 Pszczyna, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Pszczyna, NIP: 638-169-25-92, REGON: 241469517,
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Klientem może być również osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat – wyłącznie w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 6. Rękojmia – odpowiedzialność Foxstudio wobec Klienta nie będącego jedocześnie Konsumentem, z tytułu wady fizycznej lub prawnej Towaru wyrażona w Kodeksie Cywilnym,
 7. Rękojmia konsumencka – odpowiedzialność Foxstudio wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży wyrażona w Ustawie o prawach konsumenta,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Pandagadzety.pl,
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 10. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Pandagadzety.pl,
 11. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Pandagadzety.pl, polegająca na umożliwieniu zainteresowanemu Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

1.5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Pandagadzety.pl polegają na:

a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie Zamówienia,

b) kontakcie z Pandagadzety.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,

c) prowadzeniu Newslettera,

d) dodatkowym płatnym znakowania Produktu.

1.6. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Zasady przesyłania wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu firmy Foxstudio oraz marki Pandagadzety.pl są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie foxstudio.eu.

2.2. Foxstudio dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług firmy Foxstudio. Nadesłana wycena ważna jest przez okres 14 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania przez Foxstudio. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 § 1 Kodeksu.

2.3. Foxstudio zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

3. Warunki składania zamówień

3.1. Do realizacji zamówienia Foxstudio przystąpi wówczas gdy:

a) Klient prześle wiadomość e-mail, poprzez Sklep internetowy lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia dotyczącymi danego produktu (m.in. wypisaną rozmiarówka, wybraną odzieżą wraz z krojami, kolorystyką, wielkością nadruków, umiejscowieniem nadruków) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania (w przypadku znakowania sitodrukiem, termotransferem, haftem komputerowym, folią flex, flexem lateksowym niezbędne są pliki graficzne zapisane wektorowo),

b) Klient przekaże następujące dane: 1) imię i nazwisko/nazwę/firmę Klienta; 2) adres zamieszkania/siedziby (kod pocztowy, miasto, ulica, nr lokalu); 3) Nr NIP w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą , 4) adres doręczenia produktu, 5) aktualny i prawidłowy numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego,

c) W przypadku znakowania Produktu Klient zaakceptuje sposób  i ułożenie znakowania na Produkcie.

d) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie i zostanie ona zaksięgowana na rachunku bankowym Foxstudio. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych warunków, określonych w ppkt 3.1. a) b) c) i d) jest niemożliwe.

3.2. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia wszystkich przesłanek określonych w ppkt 3.1. Jeżeli termin realizacji nie został podany to przyjmuje się następujące ramy czasowe trwania w zależności od rodzaju produktu i znakowania:

a) Produkty nieznakowane do od 3 do 7 dni roboczych,

b) Produkty znakowane do od 7 do 12 dni roboczych.

Foxstudio zastrzega możliwość wydłużenia terminów realizacji w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Foxstudio.

3.3. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie

3.4. Foxstudio nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 10 dni roboczych.

3.5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Foxstudio w formie wiadomości e-mail z poziomu domeny foxstudio.eu lub Pandagadzety.pl.

3.6. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości  e-mail, o której mowa w wyżej wskazanym ppkt 3.5.

3.7. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, kiedy zamówienie dotyczy usługi znakowania, z zastrzeżeniami określonymi w ppkt 3.12. – 3.16.

3.8. Dostawa zamówionych produktów lub usług odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, będących stroną trzecią. Firma kurierska zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez Foxstudio, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu ich nadania. Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie uprawnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska zastrzega sobie prawo ich niezrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku niezrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji. Klient obowiązany jest do uwzględnienia powyższych warunków dostawy podczas dokonywania zakupu.

3.10. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany produkt w przeciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu 1 miesiąca będą utylizowane z brakiem możliwości ich odbioru.

3.11. Klient składając zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie, w tym autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Foxstudio, celem wykonania usługi – nadruku, graweru lub haftu. Foxstudio nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytuły naruszenia ww. praw autorskich.

3.12 Z zastrzeżeniem ppkt 3.14. i 3.15. poniżej, wyłącznie Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli Klient w tym terminie prześle na piśmie na adres Foxstudio oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu – jego stosowanie nie jest obowiązkowe). Termin 14 dni jest liczony od daty zawarcia Umowy sprzedaży ustalonej według zasad określonych w pkt 3 ppkt 3.1. i 3.6 Regulaminu, a do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.

3.13. Z zastrzeżeniem ppkt 3.14. poniżej, w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu w trybie i terminach, wskazanych w ppkt 3.12. powyżej, Foxstudio w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz Klienta może być zmieniony jedynie za wyraźną zgodą Klienta.

3.14. Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży obejmującej dostarczenie Klientowi usługi:

a) znakowania produktu (taki produkt traktowany jest jako specjalne zamówienie, nieprefabrykowane, na specjalne zamówienie) – nie przysługuje,

b) produkt jest produktem nierotującym (produkt zakupiony przez Foxstudio na specjalne zamówienie Klienta) – nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ppkt 3.12. powyżej, Foxstudio wykonał w całości zamówioną przez Klienta usługę za wyraźną zgodą Klienta i po poinformowaniu go przez Foxstudio o utracie prawa do odstąpienia od umowy w wyżej wskazanych przypadkach.

3.15. W przypadku gdy Klient składając zamówienie zgłosił żądanie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi przez Foxstudio do chwili odstąpienia od umowy.

3.17. Faktury pro forma jak i faktury VAT wysyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail (w formacie PDF).

3.18. Foxstudio oferuje bezpieczne płatności na Stronie internetowej.

4. Zasady składania reklamacji

4.1. Foxstudio ma obowiązek dostarczenia Produktu zgodnego z Umową sprzedaży.

4.2. Foxstudio na potrzeby realizacji dostawy umożliwia Klientowi wybór dostawcy, w związku z czym Klient ma obowiązek dokładnie zbadać prawidłowość opakowania oraz zawartości przesyłki pod kątem możliwych do wystąpienia szkód w transporcie. Wobec danej dostawy obowiązywać będą zasady postępowania uregulowane przez daną firmę kurierską, z zastrzeżeniem zasad ogólnych wyrażonych w prawie przewozowym, tj.:

4.2.1. jeśli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik na żądanie Klienta ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody;

4.2.2. jeśli dopiero po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik jest zobowiązany do ustalenia stanu przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki;

w takiej sytuacji podstawę wszelkiego rodzaju roszczeń stanowić będzie protokół szkody.

4.2.3. Jeżeli otrzymany Produkt w chwili dostarczenia jest niezgodny z Umową sprzedaży Konsument może skorzystać z praw przysługujących mu w ramach Rękojmi konsumenckiej.

4.2.4. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić w przeciągu 14 dni od doręczenia Produktu na adres e-mail przewidziany do kontaktu.

4.2.5. Rękojmia konsumencka udzielona jest na okres dwóch lat od daty doręczenia Produktu, a w przypadkach gdy Produkt jest rzeczą używaną i prawo dopuszcza możliwość skrócenie Rękojmi konsumenckiej na okres 1 roku od daty doręczenia Produktu.

4.2.6. W celu skorzystania z Rękojmi konsumenckiej należy złożyć reklamację określającą charakter niezgodności z Umową oraz zawierającą żądanie.

4.2.7. Konsument może:

4.2.7.1. żądać wymiany Produktu na nowy;

4.2.7.2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:

a) doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b) Foxstudio nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z pkt 1;

c) brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Foxstudio próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową sprzedaży;

d) brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 4.2.7.1.;

e) z oświadczenia Foxstudio lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową sprzedązy w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

4.2.8. Foxstudio ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego.

4.2.9. O wyniku reklamacji Konsument zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.

4.2.10. Foxstudio wyłączony zostaje od odpowiedzialności na wypadek:

4.2.10.1. wad mechanicznych Produktu spowodowanych przez osoby za które Foxstudio nie odpowiada;

4.2.10.2. niewłaściwego użytkowania;

4.2.10.3. nieprawidłowego montażu;

4.2.10.4. braku zgłoszenia nieprawidłowości w ciągu 14 dni;

4.2.10.5. gdy odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży nie będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku nie wykroczy poza zakres +/- 15%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego;

4.2.10.6. w wyniku błędnie wykonanego znakowania na odzieży w przypadku, gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze Klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością składu oraz właściwości materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących).

4.2.10.7. w przypadku powierzania towaru Klienta do oznakowania, Foxstudio zastrzega sobie możliwość uszkodzenia do 2 szt. w przypadku zamówienia do 50 sztuk, oraz 2% uszkodzenia z łącznej liczby sztuk w przypadku zamówienia powyżej 100 sztuk, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Klient akceptuje podwyższone ryzyko związane z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.

4.2.10.8 gdy doszło do dostarczenia +/- 5% mniejszej ilości sztuk względem pierwotnego zamówienia. Jest to podyktowane ryzykiem uszkodzenia znakowanej odzieży po kalibracji maszyn do konkretnego zamówienia. Brakujące sztuki zostaną uwzględnione w korekcie do faktury, a zwrot płatności zostanie przesłany na rachunek bankowy Klienta.

4.2.11. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Foxstudio z tytułu rękojmi za wady Towaru Rękojmi zostaje wyłączona w pełnym dopuszczalnym prawnie zakresie.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia przekazuje Foxstudio do przetwarzania dane osobowe. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędnym warunkiem zawarcia Umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej.

5.2. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem Strony internetowej jest Foxstudio. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Foxstudio wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.5. niniejszego Regulaminu, zgodnie z RODO oraz z przepisami krajowymi wydanymi na podstawie RODO. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Klientów stanowią art. 6 ust. 1 lit. b, c i lit. f RODO, a w przypadku Newslettera art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5.3. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Klienta dokonywane jest wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione, i będą zachowane w poufności i nieujawnione innym Podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Klient ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania,  

e) przenoszenia danych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli zdaniem Klienta naruszane są jego prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,

g) wniesienia skargi na Foxstudio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Klient  uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

5.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.Pandagadzety.pl

6. Ochrona praw własności intelektualnej

6.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.Pandagadzety.pl stanowią własność Foxstudio lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

6.2. Zabronione jest w każdej formie i w każdy sposób kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów (w tym: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.Pandagadzety.pl, w tym ich udostępnianie i rozpowszechnianie w Internecie bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Foxstudio lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

Klientowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na stronie Sklepu internetowego www.Pandagadzety.pl wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

6.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania tekstu, grafiki, logotypu, ikony, obrazu, zdjęcia, pliku audio, wideo, pliku z danymi, prezentacji, programu oraz wszelkich innych danych) ze strony Sklepu internetowego www.Pandagadzety.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

6.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Foxstudio lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tych naruszeń.

7. Warunki techniczne świadczenia usług

7.1. Do korzystania ze Strony internetowej wymagane są: dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej) oraz aktywny adres e-mail Klienta.

7.2. Strona internetowa może zawierać dokumenty w formacie PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Na Stronie internetowej mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.

7.3.  Foxstudio zapewnia świadczenie usługi za pośrednictwem Strony internetowej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7.4. Zamknięcie przeglądarki internetowej Klienta może spowodować usunięcie danych przesłanych za pośrednictwem Strony internetowej. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Klienta.

8. Zakaz Dostarczania przez Klienta treści bezprawnych

Zakazane jest umieszczanie za pośrednictwem Strony internetowej przez Klienta bezprawnych treści, w szczególności:

 1. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 2. naruszających prawa osób trzecich,
 3. obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej,
 4. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 5. treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,
 6. treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły,
 7. wzorów do których nie maja praw autorskich, w tym tekstów, grafik, logotypów, ikon, obrazów, zdjęć oraz wszelkie inne danych.

9. Bezpieczeństwo cyfrowe

9.1. Foxstudio dba o bezpieczeństwo cyfrowe w obrębie Sklepu internetowego przy jednoczesnym respektowaniu prawa użytkowników do korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego oraz do wyrażania własnego zdania, czy postępowania zgodne z własnymi wyborami.

9.2. Treści oraz funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym nie są prezentowane w oparciu o dedykowane funkcjonalności pozwalające na wybór zasad sortowania typu pozycjonowanie według wyróżnień. Użytkownik może jednak sortować osobiście Produkty w Sklepie internetowym według własnych wyborów i preferencji.

9.3. Wszystkie wybory dokonywane w ramach Sklepu internetowego są podejmowane w oparciu o samodzielne decyzje użytkownika.

9.4. Foxstudio nie korzysta z algorytmów w procesie podejmowania decyzji w ramach Sklepu internetowego.

9.5. Sklep internetowy nie wyświetla treści o charakterze reklamowym. Jeżeli natomiast Foxstudio zdecydowałby się na wyświetlanie reklam użytkownikom, wtedy reklamy wyświetlane będą zgodnie z wyborami użytkownika w zakresie przetwarzania plików cookies lub ustawień przeglądarki. W sytuacji, gdy użytkownik wyraził zgodę na personalizację treści, prezentowane reklamy będą dostosowane do preferencji użytkownika określonych na podstawie jego aktywności w Sklepie internetowym. W przypadku, braku zgody użytkownika na personalizację treści reklamowych, wyświetlane reklamy nie będą personalizowane i opierają się na wyświetleniach reklamowych przygotowanych dla ogółu użytkowników.

9.6. Każdy użytkownik odwiedzający i korzystający ze Sklepu internetowego ma możliwość wysłać zgłoszenie dotyczące treści w ramach sklepu internetowego niezgodnych z prawem lub naruszających Regulamin poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres wyznaczony jako punkt kontaktowy, wskazany w zakładce kontakt Sklepu internetowego – „dot. naruszenia zasad bezpieczeństwa cyfrowego”. Osoba zgłaszająca powinna, jeżeli jest to możliwe, przedstawić informacje, które pozwalają Foxstudio na weryfikację zgłoszenia naruszenia, w szczególności wyjaśnienie przyczyn, z powodu których osoba zgłaszająca uważa daną treść za niezgodną z prawem lub sprzeczną z Regulaminem oraz swoje dane kontaktowe, na które ma zostać udzielona odpowiedź.

9.7. Za niedozwolone treści uważa się treści wskazane w pkt 8.

9.8. Foxstudio zastrzega prawo do zawieszenia użytkownika lub moderacji treści opublikowanych w Sklepie internetowym na wypadek naruszenia powyższą treścią prawa lub Regulaminu, w tym uwzględniając korzystanie z botów rejestrujących konto, kierowanie żądań zapłaty bezprawnie, wysyłanie wiadomości stanowiących przejaw phishingu, phishing danych osobowych, podawania fałszywych informacji lub informacji naruszających prawa osób trzecich.

9.9. Moderacja treści przejawiać się może poprzez:

9.9.1. odmowę publikacji treści,

9.9.2. usunięcie treści,

9.9.3. uniemożliwienie dostępu do treści,

9.9.4. depozycjonowanie treści,

9.9.5. ograniczenie lub wyłączenie monetyzacji treści,

9.9.6. zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika,

9.9.7. zawieszenie lub zamknięcie konta użytkownika.

9.10. Decyzja Foxstudio opierać się będzie w oparciu o ocenę sytuacji i okoliczności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Każda sprawa będzie analizowana i oceniana indywidualnie bez użycia procesów automatycznych.

9.11. Każda osoba co do której będzie podejmowana decyzja przez Foxstudio zostanie powiadomiona wraz z uzasadnieniem.

9.12. Na wypadek nie zgadzania się przez użytkownika z decyzją Foxstudio, użytkownik uprawniony jest do odwołania się w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji, z obowiązkiem uzasadnienia stanowiska użytkownika. Foxstudio udzieli odpowiedzi na odwołanie w ciągu 14 dni. Stanowisko Foxstudio w odpowiedzi na odwołanie jest ostateczne.

9.13. Użytkownik posiada również prawo do rozstrzygnięcia kwestii bezpieczeństwa danych w Sklepie internetowym za pośrednictwem odpowiedniego podmiotu posiadającego certyfikat wydany przez Koordynatora Usług Elektronicznych.

9.14. Każda osoba dokonująca zgłoszenia podlega ochronie prawnej, a jej dane i wymiana korespondencji z Foxstudio podlega poufności bez prawa dostępu osób nieupoważnionych.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i działania Sklepu internetowego

10.1. Foxstudio podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient może powiadomić Foxstudio o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontaktowy podany na sklepie internetowym.

10.3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego zasadnym jest wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

10.4. Foxstudio zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

11.1. Foxstudio dopuszcza możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

11.2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

11.3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

11.4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym UOKIK-u: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

12. Odpowiedzialność. Siła wyższa

12.1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności wynikającej z Umowy sprzedaży, o ile jest ona wynikiem okoliczności siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych, działania przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemie, kwarantanny, mobilizacja, lockdowny, ograniczenia czasowe lub terytorialne w przemieszczaniu się lub w postaci zaburzeń o charakterze prywatnym, związanym z zapewnieniem nieprzerwanych dostaw Produktów bądź realizacji Zamówienia, jak przerwy w dostawie prądu i innych czynników eksploatacyjnych, przerwy w dostawie Internetu lub połączeń cyfrowych, jeżeli bez ich dopływu realizacja Umowy jest znacząco utrudniona lub niemożliwa, przerwy w dostawie Produktów, materiałów i części składowych Produktów zaistniałe z przyczyn niezależnych od Foxstudio, awarie systemu, nieprawidłowy, zaburzony lub zatrzymany proces migracji danych dot. Produktów.

12.2. Strona, u której powstała przeszkoda w wypełnieniu obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu lub ustąpieniu okoliczności opisanych w pkt. 12.1.

12.3. Jeśli okoliczności opisane w pkt 12.1. nie ustaną lub niemożliwym będzie określenie momentu ustania tychże okoliczności, każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę sprzedaży w trybie natychmiastowym i wówczas żadna ze Stron nie będzie miała prawa żądać od drugiej Strony rekompensaty.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia w firmie Foxstudio oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

13.2. Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: www.Pandagadzety.pl/regulamin/. Z powyżej wskazanej strony Internetowej Klient może pozyskać, odtwarzać i utrwalać treść niniejszego Regulaminu. Na żądanie Klienta Regulamin jest nieodpłatnie wysyłany pocztą elektroniczną Klientowi. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Foxstudio, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach roboczych od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Foxstudio zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Korzystanie przez Klienta z usług Foxstudio po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

13.3. O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na Stronie internetowej pod adresem: www.Pandagadzety.pl/regulamin/ gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji Regulaminu.

13.4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu oraz z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Foxstudio, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Foxstudio. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Klientem a Foxstudio, jest prawo polskie.

13.5. Foxstudio nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, jak również za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych. Foxstudio nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony internetowej z przyczyn niezależnych od Foxstudio. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Foxstudio jest uprawnione całkowicie zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Strony internetowej na czas niezbędny do usunięcia powstałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

13.6. Foxstudio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

13.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. Sądem właściwym dla rozstrzygania praw niniejszego regulaminu będzie sąd właściwy dla siedziby Foxstudio.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………………..,

(miejscowość i data)

…………………………….…

  (Imię i nazwisko Klienta – Konsumenta)

………………………………

           (Adres zamieszkania)

Kamil Sikora Foxstudio                  

ul. Broniewskiego 3,            

43-200 Pszczyna

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja niżej podpisana/-y ……………………………, informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej dnia …………………… z Kamil Sikora Foxstudio.

……………………………………

                     (Data i podpis Klienta – Konsumenta)

PANDA